KVKK and Privacy Policy

Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

1.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI AMACI

ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (ERG+Partners/Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, şirketimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu'nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2.   VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Adres: FSM Mah. Balkan Cd. No:62 JUSTwork Ofis No:409 34771 Ümraniye / İstanbul

Mersis No: 0354069450900001

Tel: 0216 266 23 66

Fax: 0216 266 23 60

E-posta : info@ergandpartners.com 

Şirketimiz, işbu "Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası''nı yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Şirketimizin Genel Aydınlatma Metni ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu'na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, kameralar, ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler için ayrı olarak hazırlanan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formları şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bildirilmektedir.

Genel olarak Şirketimizin ürünlerini kullanmak ve şirketimiz ile ticari ilişkide bulunmak niyetiyle;

a. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı ile (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ulaşım ve konaklama süreçleri, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),

c. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, burs ve desteklerden, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,

e. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,

f. Şirketimizi ziyaret ettiğinizde ve şirketimiz tarafından sunulan interneti kullandığınızda

g. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteriler ve tedarikçilerimiz ile bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin merkez ofisi, İş birimleri, Muhasebe Programı veritabanı, PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi), Kamera Kayıtları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve tedarikçiler, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanun'a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

5.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Toplanan kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimiz, KVK Kanun'unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

6.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

KVK Kanununa uygun olarak, ilgili kişilere için ayrı olarak hazırlanan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formları"nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek veya yok edilecektir.

7.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR

KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

  • Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8.   AZAMİ TASARRUF VE CİMRİLİK İLKESİ

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre ERG+Partners'a ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

9.   KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ İLKESİ

ERG+Partners bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. ERG+Partners, müşteriler ya da şirketimiz  ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi şirketimiz tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

10. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ İLKESİ

Kişisel veriler gizlidir ve ERG+Partners bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Bilgi Güvenliği Politikalarına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

Kurum içerisinde çalışan personellerimiz ile Personel Gizlilik ve KVKK Sözleşmesi , Kişisel verilere ulaşan tedarikçilerimiz ile Tedarikçi Gizlilik ve KVKK Sözleşmesi yapılmaktadır. Çalışanlarımızdan ve tedarikçilerimizden veri güvenliği ile ilgili taahhütnameler alınmaktadır.

11. DENETİM

ERG+Partners, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

12. İHLALLERİN BİLDİRİMİ

ERG+Partners, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir.

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@ergandpartners.com adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 

Tedarikçi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Adres: FSM Mah. Balkan Cd. No:62 JUSTwork Ofis No:409 34771 Ümraniye/İstanbul

Mersis No: 0354069450900001

Tel: 0216 266 23 66

Fax: 0216 266 23 60

E-posta : info@ergandpartners.com 

2.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Dışarıdan aldığımız eğitimlerde kanıt olması için eğitmenlerimizin bilgilerinin alınması

Dış eğitimler sonucunda eğitimlerin sertifikalandırılması

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında

Satın alma siparişlerinin tedarikçi çalışanına veya yetkilisine iletilmesi

Tedarikçilerimiz ile düzenli olarak mutabakatların yapılması

Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları arasında iletişim sağlanması

Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi

Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi

Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi

Sözleşmeye imza atan tedarikçi yetkilisinin imza yetkisine sahip olduğuna dair imza sirkülerinin alınması ve sözleşme geçerliliğinin sağlanması

Tedarikçilerimiz ile aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği politikalarına uyum ve Bilgi Güvenliği İhlallerinin takibi, Erişim yetkilerinin belirlenmesi

Ofisimizi ziyaret ettiğinizde ve internetimizi kullandığınızda yasal yükümlülüklere uyumun sağlanması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Ofisimizi ziyaret ettiğinizde İzinsiz giriş çıkışların önlenmesi, İhlal olayları olduğunda inceleme, Güvenlik önlemleri amacı ile kameralar ile otomatik olarak görüntü kayıtlarının yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği , Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş kazası bildirimleri, karakol bildirimi ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması

Tedarikçi çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Tedarikçi faturalarının muhasebe programlarına işlenmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi değerlendirmelerin ve denetimlerin gerçekleştirilmesi

Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve denetçilerin organizasyonunun yapılması

3.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;

BTK, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,

Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına

Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla

Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarına,

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin merkez ofisi, İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, Muhasebe Programı veri tabanı, Kamera Kayıtları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,

Ofisimizin internet ağını kullanarak internet bağlanan tedarikçi çalışanların ve tedarikçi yetkililerinin Ad Soyad, internet erişimleri otomatik programlar ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında

Tedarikçi firmalarımız ile mutabakat yapmak ve ödemelerin gerçekleşmesi için tedarikçi çalışanların ve tedarikçi yetkililerinin Ad Soyad, Telefon numaraları, şahıs şirketi yetkililerinin banka bilgileri, E-posta adresleri kullandığımız muhasebe programları ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (f) hükmünde  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında

Kuruluşumuzda eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürdürecek tedarikçi çalışanlarının / yetkililerinin ad soyad, telefon numarası, e-posta bilgileri ve özgeçmiş bilgileri işlenmektedir.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında tedarikçi çalışanlarının / yetkililerinin ad soyad, Adres, Telefon Numarası ve E-posta adresi satın alma sipariş formları ile işlenmektedir.

Tedarikçi çalışanlarının ve Tedarikçi yetkililerinin merkez ofisimizde  kameralar ile alınan görüntü kayıtları otomatik yollar ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (c) hükmünde  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında

Sözleşme de bulunan tedarikçi yetkilisinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İmzası

Sözleşme imza yetkilisi tedarikçi personelin imza sirküleri üzerinde bulunan kimlik bilgileri (Adı Soyadı, Adres, Ana adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali , Nufüs Cüzdanı bilgileri) işlenmektedir.

5.   KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@ergandpartners.com adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ‘Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası' na http://www.ergandpartners.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Müşteri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

ERG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Adres: FSM Mah. Balkan Cd. No:62 JUSTwork Ofis No:409 34771 Ümraniye / İstanbul

Mersis No: 0354069450900001

Tel: 0216 266 23 66

Fax: 0216 266 23 60

E-posta : info@ergandpartners.com 

2.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında

Tekliflerin kayıt altına alınması

Müşterilerimiz ile düzenli olarak mutabakatların yapılması

Müşteri yetkilileri ve müşteri çalışanları ile iletişim sağlanması

Hizmet satışı için teklif verilmesi

Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet satışının gerçekleştirilebilmesi

Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi

Sözleşmeye imza atan müşteri yetkilisinin imza yetkisine sahip olduğuna dair imza sirkülerinin alınması ve sözleşme geçerliliğinin sağlanması

Müşterilerimiz ile aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi ve Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Müşteri memnuniyet anketlerinin uygulanması, Müşteri memnuniyet analizlerinin gerçekleştirilmesi

Müşteri şikayetlerinin kayıt altına alınması, şikayetlerin çözümlenmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği politikalarına uyum ve Bilgi Güvenliği İhlallerinin takibi, Erişim yetkilerinin belirlenmesi

Ofisimizi ziyaret ettiğinizde ve internetimizi kullandığınızda yasal yükümlülüklere uyumun sağlanması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Ofisimizi ziyaret ettiğinizde İzinsiz giriş çıkışların önlenmesi, İhlal olayları olduğunda inceleme, Güvenlik önlemleri amacı ile kameralar ile otomatik olarak görüntü kayıtlarının yapılması

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması, yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Müşterilere faturaların kesilmesi ve gönderilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri denetim süreçlerinin yürütülmesi

3.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;

BTK, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,

Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla

Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarına,

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Merkez ofisimiz, İş birimleri, ERG Partners internet sitesi, sosyal medya hesapları, Muhasebe Programı veri tabanı, , Kamera Kayıtları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,

Ofisimiz internet ağını kullanarak internet bağlanan tedarikçi çalışanların ve tedarikçi yetkililerinin Ad Soyad, internet erişimleri otomatik programlar ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında

Müşterilerimiz ile mutabakat yapmak ve faturalandırma için müşteri yetkililerinin Ad Soyad, Telefon numaraları, adres bilgileri, E-posta adresleri kullandığımız muhasebe programları ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (f) hükmünde  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında

Kuruluşumuzda eğitim ve denetim faaliyetlerini sürdürecek müşteri çalışanlarının / yetkililerinin Ad soyad, telefon numarası, e-posta bilgileri işlenmektedir.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında Müşteri çalışanlarının / yetkililerinin Ad soyad, Adres, Telefon Numarası ve E-posta adresi teklif formları ile satış departmanı tarafından işlenmektedir.

Müşteri çalışanlarının ve Müşteri yetkililerinin ofislerimizde bulunan kameralar ile alınan görüntü kayıtları otomatik yollar ile işlenmektedir.

Müşteri Memnuniyet çalışmaları kapsamında tarafınıza gönderilmiş olan Müşteri Memnuniyet Anketleri ile çalışanlarının / yetkililerinin Ad soyad ve Görev Ünvanları kalite departmanı tarafından işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun'un m. 5/2 (c) hükmünde  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında

Sözleşme de bulunan müşteri yetkilisinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İmzası

Sözleşme imza yetkilisi müşteri personelin imza sirküleri üzerinde bulunan kimlik bilgileri (Adı Soyadı, Adres, Ana adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali , Nufüs Cüzdanı bilgileri) işlenmektedir.

5.   KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@ergandpartners.com  adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ‘Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası' na http://www.ergandpartners.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.